ഷഡ്ഭുജ വയർ നെറ്റ്

  • Hexagonal Wire Mesh

    ഷഡ്ഭുജ വയർ മെഷ്

    ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള ലോ-കാർബൺ ഇരുമ്പ് വയർ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഷഡ്ഭുജ വയർ നെറ്റിംഗുകൾ, സാധാരണ ഗാൽവാനൈസ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ട്ഡ് ദീർഘായുസ്സ്, മെഷ് ഘടനയിൽ ഉറപ്പുള്ളതും പരന്ന പ്രതലവുമാണ്. ഷഡ്ഭുജാകൃതിയിലുള്ള വയർ നെറ്റിംഗ് വ്യാവസായിക, കാർഷിക നിർമാണങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം കോഴി കൂട്ടിനുള്ള വേലി. മീൻപിടുത്തം, പൂന്തോട്ടം, കുട്ടികളുടെ കളിസ്ഥലം, ക്രിസ്മസ് അലങ്കാരങ്ങൾ. HEX